Hoci je životnosť plynových vzpier Berthold Merx a produktov od Setra veľmi dlhá, používaním sa časom môžu poškodiť alebo jednoducho doslúžia a je nutné ich vymeniť za nové.

PLYNOVÉ VZPERY TREBA NAJPRV ZNEŠKODNIŤ

Plynové vzpery sú vyrobené z vysokokvalitných kovov, najčastejšie z ocele, ktorá sa lakuje. Recyklácia je preto namieste. Každú vzperu je ale najprv potrebné zbaviť nežiadúcich elementov. Aj poškodená vzpera môže stále obsahovať dusík, ktorý je potrebné vypustiť a takisto vyliať olej.

Hoci táto procedúra nie je vyslovene nebezpečná, nie je určená pre laikov a bežných používateľov. Je potrebné dodržať bezpečnostné postupy, aby sa predišlo zraneniam pri manipulácii. Neodborná manipulácia môže mať za následok vážne poškodenie očí alebo tváre.

Likvidácia starej vzpery pozostáva z niekoľkých krokov:
1. Vzperu je nutné pevne ukotviť do zveráka alebo k na to určenému zariadeniu vo zvislej polohe. Výsuvná tyč musí smerovať nadol a byť vysunutá do maximálnej dĺžky.
2. Na presne určenom mieste (zvyčajne 20 mm od horného konca vzpery) je potrebné vyvŕtať do tela vzpery dieru o priemere 3 mm. Toto je najnebezpečnejšia časť celého procesu. Dusík je vo vzpere pod tlakom a pri vŕtaní môže začať prudko unikať spolu s olejom a kovovými pilinami. Bez použitia ochrany očí, tváre a zakrytia vŕtanej časti hrozí zranenie.
3. Niektoré plynové vzpery majú viacero bodov, ktoré treba navŕtať a vypustiť plyn. Líšia sa v závislosti od typu vzpery. (Napríklad do uzamykateľnej vzpery je potrebné vyvŕtať dva otvory na oboch koncoch.)
4. Dusík unikne vzniknutým otvorom von. Je netoxický a ne-horľavý, takže nehrozí žiadne nebezpečenstvo.
5. Olej, ktorý je vo vzpere, vytlačíme pomocou piesta do nádoby. Olej je treba ekologicky zlikvidovať, nesmie sa vylievať do domového odpadu alebo do kanála.

Takto pripravená plynová vzpera je určená na recykláciu.

AKO RECYKLOVAŤ TESNENIA A KOVANIA

Pri oboch je veľmi dôležité v prvom rade odmontovať tesnenie alebo kovanie z miesta, kde bolo používané. Je dôležité oddeliť od seba jednotlivé materiály.

GUMENÉ TESNENIA A TESNENIA S PRÍMESOU PLASTOV

Tesnenia od Diraku sú vyrábané z PVC, EPDM (etylén-propylén-diénový kaučuk), neoprén, NBR (akrylnitril-butadienový kaučuk) ale-bo v kombinácii penovej gumy a PVC. Vhodný typ sa vyberá podľa miesta aplikácie a nárokov na funkciu tesnenia.

Gumené tesnenia (v materiálovom slovníku sa používa aj kaučukové) treba zozbierať a odovzdať autorizovanej spoločnosti. Tá ďalej buď posúva surovinu firme, ktorá sa zaoberá spracovaním odpadov, alebo ju už vykupuje samotná recyklačná linka.

Recykláciou gumených výrobkov sa v praxi bežne získavajú výrobky, ktoré nachádzajú rôzne aplikácie. Pyrolýzou (ohrievaním materiálu nad teplotu jeho termickej stability) sa získava surovina s energetickým významom (plyn, kvapaliny). Tá sa môže buď využívať priamo na pohon pyrolyzačnej jednotky, alebo predávať ako palivo (napríklad pre kogeneračné jednotky).

Ďalšou možnosťou na recykláciu gumy je jej mletie na granulát. Spracovaný granulát môžete nájsť napr. v podlahovine pre detské ihriská a telocvične.

ČO UROBIŤ S KOVOVÝMI ČASŤAMI?

Čo sa týka recyklácie priemyselných kovaní a iných výrobkov z kovu, najlepším nápadom je roztriediť jednotlivé kovy ešte vo vašej spoločnosti. Ak je to možné, separujte čistý hliník od zliatin, resp. iných materiálov. Za čisté materiály dostanete v zberných surovinách omnoho viac, ako keď odovzdávate nedefinovaný materiál.
Dúfame, že sme vám v článku odpovedali na otázku ohľadom recyklácie našich produktov. Pri riešení odpadovej otázky vo vašej firme je vždy najlepšie poradiť sa so spoločnosťou, ktorá sa zaoberá likvidáciou odpadu, aby ste svoju firmu ušetrili od problémov a zbytočných pokút.

Hoci je životnosť plynových vzpier Berthold Merx a produktov od Setra veľmi dlhá, používaním sa časom môžu poškodiť alebo jednoducho doslúžia a je nutné ich vymeniť za nové.

PLYNOVÉ VZPERY TREBA NAJPRV ZNEŠKODNIŤ

Plynové vzpery sú vyrobené z vysokokvalitných kovov, najčastejšie z ocele, ktorá sa lakuje. Recyklácia je preto namieste. Každú vzperu je ale najprv potrebné zbaviť nežiadúcich elementov. Aj poškodená vzpera môže stále obsahovať dusík, ktorý je potrebné vypustiť a takisto vyliať olej.

Hoci táto procedúra nie je vyslovene nebezpečná, nie je určená pre laikov a bežných používateľov. Je potrebné dodržať bezpečnostné postupy, aby sa predišlo zraneniam pri manipulácii. Neodborná manipulácia môže mať za následok vážne poškodenie očí alebo tváre.

Likvidácia starej vzpery pozostáva z niekoľkých krokov:
1. Vzperu je nutné pevne ukotviť do zveráka alebo k na to určenému zariadeniu vo zvislej polohe. Výsuvná tyč musí smerovať nadol a byť vysunutá do maximálnej dĺžky.
2. Na presne určenom mieste (zvyčajne 20 mm od horného konca vzpery) je potrebné vyvŕtať do tela vzpery dieru o priemere 3 mm. Toto je najnebezpečnejšia časť celého procesu. Dusík je vo vzpere pod tlakom a pri vŕtaní môže začať prudko unikať spolu s olejom a kovovými pilinami. Bez použitia ochrany očí, tváre a zakrytia vŕtanej časti hrozí zranenie.
3. Niektoré plynové vzpery majú viacero bodov, ktoré treba navŕtať a vypustiť plyn. Líšia sa v závislosti od typu vzpery. (Napríklad do uzamykateľnej vzpery je potrebné vyvŕtať dva otvory na oboch koncoch.)
4. Dusík unikne vzniknutým otvorom von. Je netoxický a ne-horľavý, takže nehrozí žiadne nebezpečenstvo.
5. Olej, ktorý je vo vzpere, vytlačíme pomocou piesta do nádoby. Olej je treba ekologicky zlikvidovať, nesmie sa vylievať do domového odpadu alebo do kanála.

Takto pripravená plynová vzpera je určená na recykláciu.

AKO RECYKLOVAŤ TESNENIA A KOVANIA

Pri oboch je veľmi dôležité v prvom rade odmontovať tesnenie alebo kovanie z miesta, kde bolo používané. Je dôležité oddeliť od seba jednotlivé materiály.

GUMENÉ TESNENIA A TESNENIA S PRÍMESOU PLASTOV

Tesnenia od Diraku sú vyrábané z PVC, EPDM (etylén-propylén-diénový kaučuk), neoprén, NBR (akrylnitril-butadienový kaučuk) ale-bo v kombinácii penovej gumy a PVC. Vhodný typ sa vyberá podľa miesta aplikácie a nárokov na funkciu tesnenia.

Gumené tesnenia (v materiálovom slovníku sa používa aj kaučukové) treba zozbierať a odovzdať autorizovanej spoločnosti. Tá ďalej buď posúva surovinu firme, ktorá sa zaoberá spracovaním odpadov, alebo ju už vykupuje samotná recyklačná linka.

Recykláciou gumených výrobkov sa v praxi bežne získavajú výrobky, ktoré nachádzajú rôzne aplikácie. Pyrolýzou (ohrievaním materiálu nad teplotu jeho termickej stability) sa získava surovina s energetickým významom (plyn, kvapaliny). Tá sa môže buď využívať priamo na pohon pyrolyzačnej jednotky, alebo predávať ako palivo (napríklad pre kogeneračné jednotky).

Ďalšou možnosťou na recykláciu gumy je jej mletie na granulát. Spracovaný granulát môžete nájsť napr. v podlahovine pre detské ihriská a telocvične.

ČO UROBIŤ S KOVOVÝMI ČASŤAMI?

Čo sa týka recyklácie priemyselných kovaní a iných výrobkov z kovu, najlepším nápadom je roztriediť jednotlivé kovy ešte vo vašej spoločnosti. Ak je to možné, separujte čistý hliník od zliatin, resp. iných materiálov. Za čisté materiály dostanete v zberných surovinách omnoho viac, ako keď odovzdávate nedefinovaný materiál.
Dúfame, že sme vám v článku odpovedali na otázku ohľadom recyklácie našich produktov. Pri riešení odpadovej otázky vo vašej firme je vždy najlepšie poradiť sa so spoločnosťou, ktorá sa zaoberá likvidáciou odpadu, aby ste svoju firmu ušetrili od problémov a zbytočných pokút.

Zdieľajte tento článok, vyberte si platformu!